2019022522032430b.jpg ふれあい市場 屋台ラーメン (旧エーブル21) ラーメン